Gigabit

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Gigabit termini, a -dakı saxlama vahidinə aiddir Kompüter. It is vahidin alt birliyi 'bit' və Beynəlxalq Vahidlər Sistemində (SI) 10 ^ 9-un çarpan kimi təyin edilmişdir.

Riyazi olaraq bir gigabit 1000000000 bitə bərabərdir. Gigabit üçün vahid simvolu Gbit or Gb.

Gigabit, 1073741824 bitə bərabər olan eyni böyüklük sırasındakı ikili prefiks kimi (Gi işarəsi) alınan vahid çoxluğu olan gibibitlə yaxından əlaqəlidir.

Elanlar

İstifadə nümunəsi - "Kompüter saxlama əsaslarını öyrənərkən, biri gigabit olan müxtəlif kompüter saxlama vahidləri haqqında öyrənməli oldu."

Elanlar
Elanlar